สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กระบี่
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สังข์ทองวิทยา 20 7 5 32 42 5 2 3 49
2 เทศบาล 2 คลองจิหลาด 11 5 3 19 19 5 1 2 25
3 อนุบาลกระบี่ 10 10 5 25 30 1 2 0 33
4 ราชประชานุเคราะห์ 1 8 7 5 20 21 2 0 0 23
5 อุตรกิจ 8 3 0 11 18 3 1 1 22
6 บ้านถ้ำโกบ 7 1 3 11 14 5 0 1 19
7 ราชประชานุเคราะห์2 5 3 1 9 12 7 3 5 22
8 บ้านคลองไคร 5 1 0 6 6 3 1 4 10
9 บ้านห้วยเสียด 4 5 2 11 16 6 5 0 27
10 บ้านบางเจริญ 4 2 3 9 12 4 1 2 17
11 บ้านร่าปู 4 2 0 6 7 3 0 2 10
12 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 4 1 1 6 11 3 0 0 14
13 บ้านย่านอุดม 4 0 2 6 9 2 2 3 13
14 ชุมชนบ้านศาลาด่าน 3 10 4 17 22 9 3 3 34
15 บ้านบางเหรียง 3 5 0 8 8 2 0 1 10
16 บ้านหลังสอด 3 3 2 8 9 4 1 4 14
17 บ้านบากัน 3 2 2 7 13 8 2 5 23
18 บ้านลำทับ 3 2 2 7 9 4 0 1 13
19 บ้านคลองยวน 2 3 3 8 8 1 1 4 10
20 คลองพน 2 2 1 5 9 4 2 1 15
21 บ้านหนองจูด 2 2 1 5 7 2 1 0 10
22 บ้านเขาดิน 2 1 5 8 6 6 2 2 14
23 บ้านบางเหียน 2 1 3 6 19 8 4 2 31
24 บ้านทรายขาว 2 1 3 6 5 4 4 4 13
25 บ้านบางคราม 2 1 2 5 9 3 3 1 15
26 โชคชัยกระบี่ 2 1 0 3 6 1 0 0 7
27 บ้านคลองแห้ง 2 0 1 3 3 8 1 4 12
28 วิทยาประชาคม 2 0 1 3 3 1 3 4 7
29 เทศบาล 3 ท่าแดง 2 0 1 3 3 0 0 0 3
30 บ้านโคกหาร 2 0 0 2 3 1 4 2 8
31 บ้านหนองน้ำแดง 2 0 0 2 2 1 0 0 3
32 อนุบาลลำทับ 1 5 5 11 14 10 3 3 27
33 วัดเขาต่อ 1 5 0 6 10 5 2 1 17
34 บ้านทุ่งปรือ 1 4 1 6 11 4 1 3 16
35 อนุบาลคลองท่อม 1 3 4 8 11 6 0 2 17
36 อิศรานุสรณ์ 1 3 1 5 9 1 0 1 10
37 บ้านนาทุ่งกลาง 1 2 2 5 9 7 1 4 17
38 บ้านกอตง 1 1 2 4 5 3 3 0 11
39 อนุบาลกานตราช 1 1 1 3 10 2 1 1 13
40 บ้านทับปริก 1 1 1 3 5 3 3 2 11
41 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 1 1 0 2 7 5 2 1 14
42 บ้านนานอก 1 1 0 2 4 2 0 0 6
43 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 1 1 0 2 3 7 3 8 13
44 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 1 1 0 2 2 3 2 1 7
45 โภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
46 บ้านไร่ใหญ่ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
47 บ้านดินแดง 1 0 3 4 3 2 2 1 7
48 บ้านคลองหิน 1 0 2 3 7 6 1 0 14
49 บ้านคลองหมาก 1 0 1 2 3 3 1 3 7
50 ชุมชนวัดหาดถั่ว 1 0 1 2 2 2 0 1 4
51 วัดโคกยาง 1 0 0 1 4 5 1 3 10
52 เจริญวิชช์ 1 0 0 1 4 3 1 0 8
53 บ้านแหลมกรวด 1 0 0 1 4 2 0 4 6
54 บ้านน้ำร้อน 1 0 0 1 3 4 1 2 8
55 วัดบ้านนา 1 0 0 1 3 2 1 0 6
56 ชุมชนบ้านเขากลม 1 0 0 1 3 1 2 3 6
57 บ้านนาปง 1 0 0 1 3 0 2 0 5
58 บ้านห้วยลึก 1 0 0 1 1 2 0 1 3
59 บ้านหนองจิก 1 0 0 1 1 1 1 1 3
60 บ้านหินลูกช้าง 1 0 0 1 1 1 1 1 3
61 บ้านทุ่งหยีเพ็ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านเขาล่อม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 เทศบาล๑ (ตลาดเก่า) 0 3 2 5 8 4 3 1 15
64 ราชประชานุเคราะห์ 37 0 3 0 3 5 2 1 1 8
65 อนุบาลรามเดชา 0 2 1 3 4 4 1 1 9
66 บ้านพรุดินนา 0 2 1 3 3 5 3 2 11
67 กิตติวิทยานุสรณ์ 0 1 3 4 17 13 3 4 33
68 อ่าวลึก 0 1 2 3 6 5 3 4 14
69 บ้านควนต่อ 0 1 2 3 5 4 3 3 12
70 บ้านควนแดง 0 1 2 3 4 1 0 0 5
71 บ้านคลองแรด(คลองพน) 0 1 2 3 3 1 0 1 4
72 บ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 0 1 2 3 1 6 4 1 11
73 บ้านกลางมิตรภาพที่๔๔ 0 1 1 2 3 5 2 4 10
74 พระราชทานบ้านเกาะพีพี 0 1 1 2 3 1 1 0 5
75 เทศบาลคลองท่อมใต้ 0 1 1 2 2 1 1 0 4
76 บ้านบ่อมะม่วง 0 1 0 1 4 5 0 0 9
77 บ้านแหลมสัก 0 1 0 1 3 4 3 0 10
78 วัดภูมิบรรพต 0 1 0 1 3 2 0 1 5
79 บ้านคลองใหญ่ 0 1 0 1 3 1 1 0 5
80 บ้านท่าประดู่ 0 1 0 1 2 3 1 0 6
81 บ้านน้ำจาน 0 1 0 1 2 2 1 0 5
82 บ้านนาพรุ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
83 บ้านทุ่งเสม็ด 0 1 0 1 1 1 5 9 7
84 บ้านคลองนิน 0 1 0 1 1 1 0 1 2
85 บ้านแหลมโพธิ์ 0 1 0 1 1 0 0 3 1
86 บ้านโละใหญ่ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
87 บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านคลองกำ 0 1 0 1 0 2 3 1 5
89 บ้านเขาเทียมป่า 0 1 0 1 0 1 0 5 1
90 บ้านทุ่งครก 0 0 3 3 4 0 2 3 6
91 วัดธรรมาวุธสรณาราม 0 0 2 2 5 1 0 0 6
92 บ้านห้วยสาร 0 0 2 2 4 0 1 1 5
93 บ้านไร่พัฒนา 0 0 2 2 2 3 1 1 6
94 วัดบางเหลียว 0 0 2 2 1 1 1 2 3
95 อนุบาลคณาพร 0 0 1 1 8 6 3 0 17
96 บ้านเขาฝาก 0 0 1 1 6 6 1 3 13
97 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) 0 0 1 1 4 6 0 2 10
98 วัดโพธิ์เรียง 0 0 1 1 3 7 2 2 12
99 บ้านบกเก้าห้อง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
100 บ้านหนองหลุมพอ 0 0 1 1 2 3 0 2 5
101 บ้านดินนา 0 0 1 1 2 1 0 1 3
102 บ้านช่องไม้ดำ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
103 วัดไพรสณฑ์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
104 วัดบางโทง 0 0 1 1 1 5 1 0 7
105 บ้านไหนหนัง 0 0 1 1 1 4 2 1 7
106 เทศบาลอ่าวลึกใต้ 0 0 1 1 1 2 1 2 4
107 บ้านควนกลาง 0 0 1 1 1 1 1 1 3
108 บ้านเกาะไทร(ลำทับ) 0 0 1 1 1 1 0 0 2
109 บ้้านควนเกาะจันทร์ 0 0 1 1 1 0 1 1 2
110 บ้านเสม็ดจวน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
111 บ้านตลิงชัน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
112 ษะกอฟะฮวิทยพัฒน์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
113 อนุบาลจิตจงรักษ์ 0 0 1 1 0 1 1 0 2
114 บ้านคลองโตนด 0 0 0 0 6 7 4 3 17
115 บ้านห้วยน้ำขาว 0 0 0 0 4 3 1 1 8
116 บ้านหินเพิง 0 0 0 0 3 2 2 0 7
117 วัดสถิตโพธาราม 0 0 0 0 3 2 1 0 6
118 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 3 1 1 1 5
119 บ้านมะม่วงเอน 0 0 0 0 2 5 0 0 7
120 บ้านคลองหวายเล็ก 0 0 0 0 2 4 2 1 8
121 บ้านพระแอะ 0 0 0 0 2 2 1 1 5
122 บ้านทุ่งพะยอม 0 0 0 0 2 1 0 1 3
123 บ้านศาลาพระม่วง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
124 บ้านทุ่งนุ้ย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
125 บ้านพรุพี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
126 ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
127 สันติวิทยา 0 0 0 0 1 3 0 2 4
128 บ้านบางหอย 0 0 0 0 1 3 0 1 4
129 บ้านทับไทร 0 0 0 0 1 2 4 0 7
130 บ้านควนม่วง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
131 บ้านเกาะศรีบอยา 0 0 0 0 1 1 2 2 4
132 บ้านบกห้อง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
133 บ้านเกาะปู 0 0 0 0 1 1 1 1 3
134 บ้านคลองรั้ว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
135 ศาสนูปถัมภ์มูลนิธิกระบี่ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
136 บ้านทุ่งคา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
137 บ้านคลองประสงค์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
138 บ้านเจ๊ะหลี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
139 บ้านเขาตั้ง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
140 บ้านหลังโสด 0 0 0 0 1 0 1 2 2
141 บ้านคลองย่าหนัด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
142 บ้านห้วยน้ำแก้ว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
143 คลองปัญญา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านท่านุ่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บ้านบางเตียว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 บ้านสะพานพน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 บ้านหนองกก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 บ้านหินราว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านแหลมตง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 อนุบาลวังทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 อุทยานศึกษากระบี่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 ไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านเกาะจำ 0 0 0 0 0 4 3 0 7
154 บ้านอ่าวลึกน้อย 0 0 0 0 0 4 2 1 6
155 บ้านพรุเตย 0 0 0 0 0 3 3 2 6
156 บ้านเขางาม 0 0 0 0 0 3 3 0 6
157 บ้านปากหรา 0 0 0 0 0 3 1 2 4
158 บ้านท่ายาง 0 0 0 0 0 3 0 1 3
159 บ้านหนองทะเล 0 0 0 0 0 2 1 0 3
160 บ้านเขาแก้ว 0 0 0 0 0 2 1 0 3
161 วัดเกาะลันตา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
162 ชุมชนวัดนาเหนือ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
163 บ้านเกาะไทร 0 0 0 0 0 2 0 1 2
164 บ้านดินแดงน้อย 0 0 0 0 0 1 2 1 3
165 บ้านร่าหมาด 0 0 0 0 0 1 2 0 3
166 บ้านลิกี 0 0 0 0 0 1 1 1 2
167 บ้านถ้ำเสีอ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
168 บ้านทุ่งต้นปีก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
169 บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
170 บ้านทุ่งสูง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
171 บ้านโคกคา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
172 รุ่งอรุณศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
173 บ้านคลองยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 คลองท่อมมิตรภาพที่160 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 บ้านคลองทราย "ประชาอุทิศ" 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านคลองหิน(เกาะลันตา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านเขาดินประชาพัฒน์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านเขาพนม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านโคกยอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 วัดพรุเตียว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
181 บ้านทุ่ง (อ่าวลึก) 0 0 0 0 0 0 2 1 2
182 บ้านคลองพระยา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
183 บ้านเขาทอง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
184 บ้านนางรอง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
185 บ้านบางโสก 0 0 0 0 0 0 1 1 1
186 บ้านห้วยพลูหนัง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
187 บ้านควนใต้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
188 บ้านควนโอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
189 บ้านในยวน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
190 วัดช่องแบก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
191 บ้านคลองชะมวง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
192 บ้านคลองเตาะ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
193 บ้านโคกยูง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
194 บ้านติงไหร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
195 บ้านคลองปิ้ง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
196 บ้านหาดยาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
197 บ้านห้วยยูง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
198 บ้านในช่องมิตภาพที่ ๑๒๓ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
199 เทศบาลตำบลเขาพนม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
200 บ้านทับพล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 บ้านนาเทา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 166 145 135 446 715 428 205 223 1,348