สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปุณยนุช   ปิดเมือง
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   คงทอง
3. เด็กหญิงสุดธิดา   หันจางสิทธิ์
4. เด็กชายอรุณ   สว่าง
5. เด็กหญิงอัสมา   ดำนิล
 
1. นางอารี   ภู่กลาง
2. นางสาวอรชร   เจ้ยจู
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนพร   ใจแน่
2. เด็กชายธนายุต  โต๊ะหมาน
3. เด็กหญิงธัญญากร   ทอดทิ้ง
4. เด็กหญิงธันชนก   หมาดทิ้ง
5. เด็กหญิงนริษา  ห้วยลึก
6. เด็กหญิงนัดดาวรรณ   เจริญฤทธิ์
7. เด็กหญิงนันทิตา   เขียวสด
8. เด็กหญิงนันทิมา   หมีนใจ
9. เด็กหญิงบุษบา   บรรดา
10. เด็กหญิงสรินธร   ไฉนวงศ์
11. เด็กหญิงสุกัญญา   รอโซยล๊ะ
12. เด็กหญิงสุดารัตน์    วาราช
13. เด็กหญิงอภิชญา   มาลิกี
14. เด็กหญิงอัสมา   นุชทอง
15. นายไชยานนท์   อักษร
 
1. นางทิพวรรณ   มากผล
2. นางสาวจริยา   โทบุรี
3. นายพิเชษฐ   ยัสโร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรอนงค์   ปราบปราม
 
1. นางสาววรารัตน์   พิกุล
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนริษา   ห้วยลึก
2. เด็กหญิงสิรินาฏ    สังข์คร
3. เด็กหญิงอรรถวดี   ห้วยลึก
 
1. นางทิพวรรณ   มากผล
2. นายวินิจ   มากผล
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชนิตา   ห้วยลึก
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์   ใจแน่
3. เด็กหญิงอัญชิษฐา   แดงกุล
 
1. นายวัฒนา   ส่งนุ้ย
2. นางสาวโสภิดา   รัตนแก้ว
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกฤต   วีระสุข
 
1. นางสุพัจนี   เพ็ชรมีศรี
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทินกร   กิ้มนวน
 
1. นางสุพัจนี   เพ็ชรมีศรี
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยุทธนา   ศรีชัย
 
1. นางสุพัจนี   เพ็ชรมีศรี
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวันเฉลิม   ใจแน่
 
1. นางสุพัจนี   เพ็ชรมีศรี
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทินี   ยาจิ
 
1. นางสาวอาฉะ   ลูกเจะ
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ห้วยลึก
 
1. นางสาวอาฉะ   ลูกเจะ
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.29 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล   หมาดทิ้ง
2. เด็กหญิงณิชนันทน์   ทองอุ่น
3. เด็กชายธีรภัทร   ห้วยลึก
 
1. นางสุพัจนี   เพ็ชรมีศรี
2. นางสาวอาฉะ   ลูกเจะ
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยณรงค์   เอื้อมพล
2. เด็กชายนันทพงศ์  บ่อน้ำร้อน
3. เด็กชายอนุศักดิ์   นุชทอง
 
1. นางสุพัจนี   เพ็ชรมีศรี
2. นางสาวอาฉะ   ลูกเจะ
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ปราบปราม
2. เด็กชายสมเกียรติ  สู่บุญ
 
1. นางสุพัจนี   เพ็ชรมีศรี
2. นายอดิลัน   คล่องแคล่ว