สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงจินตนา   ปราบสมุทร
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   เขียวสด
3. เด็กหญิงสุธินี   ระเด่น
 
1. นางสาวจุฑารัตน์   ศรีงาม
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงธนัชชา   ทิ้งนุ้ย
 
1. นางสาววรารัตน์   พิกุล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.7 เงิน 12 1. เด็กหญิงอัญชสา   หมื่นท่อง
 
1. นางสาวโสภิดา   รัตนแก้ว
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฐมพร   นุชทอง
2. เด็กชายสรยุทธ   นุชทอง
 
1. นางสาววรารัตน์   พิกุล