สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกรณิศ  เครือยศ
2. เด็กชายศุภณัฐ  เรืองแก้ว
3. เด็กหญิงอภิชญา  สังวาลสุวรรณ์
 
1. นายจิรวัฒน์  ลิ้มเจริญ
2. นางสาวอมรรัตน์  เกกินะ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงอธิติยา  เสนกัลป์
 
1. นางกิจรัตน์  ช่างสลัก
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพรทิพา  พืชผล
 
1. นางกิจรัตน์  ช่างสลัก