สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทับปริก สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงกนิษฐา   มะเอียด
 
1. นางสุนันท์   โค้วจำรัส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77.34 เงิน 5 1. นางสาวแพรพิไล   เพชรรัตน์
 
1. นางสาวปาลิตา    รักเกื้อ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวิรัช   นานเช
 
1. นางสุนันท์   โค้วจำรัส
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 70.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงถนอมรัตน์   เพื่อนแพทย์
 
1. นางสาวปาลิตา   รักเกื้อ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธิดาพร   รอดสงค์
 
1. นางสาวปาลิตา    รักเกื้อ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายกิติคุณ   เครือคง
2. เด็กชายฤทธิ์ชัย   บุตรกริม
 
1. นางสาวสายชล   บุญชิตร
2. นายไพทร   เกิดสุข
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 10 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   พรหมรักษา
 
1. นางสาวสายชล   บุญชิตร
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 54.67 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายกันตะวัน   บาลชื่น
2. นายบุญพาโชค    สงวนนาม
 
1. นางสาว จุฑารัตน์   ขาวกริบ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรทิพย์   กรดเกิด
2. เด็กหญิงพิสินี   คุณเอนก
3. เด็กหญิงรัตติกาล  หนูให้
4. เด็กหญิงวริศรา   สั่นสะท้าน
5. เด็กชายอนุชา   บุตรกริม
 
1. นายวิจัย   ศรีงาม
2. นางสาวชุตาภา   แสงทอง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภวิชญ์   นวลจันทร์
2. เด็กหญิงเกวลิน   รักสีทอง
 
1. นายวิจัย  ศรีงาม
2. นางสาวชุตาภา   แสงทอง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายบุญลาภ   ตั้นหลก
 
1. นางสาวสุใบรีดะห์   การแข็ง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - - - 1. นายสมพงษ์   เพชรเกิด
 
1. นางสาวธยานี   ศรีจันทร์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 - - - 1. นางสาววรรณรัตน์   หอมทรัพย์
 
1. นางสาวสุใบรีดะห์   การแข็ง
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - - - 1. นางสาวเบญญาภา    ขำสุวรรณกุล
 
1. นางสาวธยานี   ศรีจันทร์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรชิตา   พลจรัส
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   พรหมรักษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีรพัฒน์   แก้วจันทร์ศรี
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายทรงวุฒิ   อินทรพรหม
2. เด็กชายธวัชชัย   พรหมรักษา
3. เด็กชายวีระพงศ์   ช่วยกุล
 
1. นายไพทร  เกิดสุข
2. นายวิมล  เดชะ
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจำนงค์  พรมภิทักษ์
2. เด็กชายชาคริต   ทองรอด
3. เด็กชายเจนณรงค์   พงษ์ทองเมือง
 
1. นายวิมล   เดชะ
2. นายไพทร   เกิดสุข