สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แซ่ด่าน
 
1. นางเจ๊ะดาเสียะ  ทับทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  จันครบ
 
1. นางเจ๊ะดาเสียะ  ทับทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนิดา  อาจสามล
 
1. นางเจ๊ะดาเสียะ  ทับทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนิดา  อาจสามล
2. เด็กหญิงวาสนา  อิสรา
3. เด็กหญิงโสรญา  วะเจดีย์
 
1. นางเจ๊ะดาเสียะ  ทับทอง
2. นางสาวมัลลิกา  ใจเย็น
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนวียา  ก๊กใหญ่
2. เด็กหญิงบัวชมพู  คบคน
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ดาราไกร
 
1. นายเฉลิม  ก๊กใหญ่
2. นางสาวอุไรวรรณ  สุดเมือง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปริญญา  ช้างน้ำ
 
1. นายเฉลิม  ก๊กใหญ่
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กชายจีระวัฒน์  ช้างน้ำ
2. เด็กหญิงธิญาดา  ช้างน้ำ
3. เด็กหญิงฟาซีเราะห์  ก๊กใหญ่
4. เด็กหญิงสิรินทรา  เรือนอินทร์
5. เด็กชายเจษฎา  เบ็ญระเหม
 
1. นางสาวมัลลิกา  ใจเย็น
2. นางเจ๊ะดาเสียะ  ทับทอง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรินทร์  ใหม่พุ่ม
2. เด็กชายธนภูมิ  หนักแน่น
3. เด็กชายธนา  สังข์มัน
4. เด็กชายปิยพัทธ์  จิตตาศิรินุวัตร
5. เด็กชายอนุวัฒน์  นิลทอง
 
1. นายฤทธา  ก๊กใหญ่
2. นายธีรวุฒิ  การกล้า
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรนภัทร  เดชพงศ์พิชิต
 
1. นางสาวมยุรี  พยายาม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเจษฎา  เบ็ญระเหม
 
1. นางสาวมัลลิกา  ใจเย็น
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกพร  ปราณจันทร์
2. เด็กชายคีตภัทร  แว่นเซ้ง
 
1. นางสาวมัลลิกา  ใจเย็น
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวาสนา  แซ่จิ๋ว
2. เด็กชายวีระชิต  แสงสวาสดิ์
 
1. นางสาวมัลลิกา  ใจเย็น
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนุวัฒน์  นิลทอง
 
1. นายประเสริฐ  สำพันธ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนิดา  อาจสามล
 
1. นายประเสริฐ  สำพันธ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ช้างน้ำ
 
1. นางสาววันทนา  ปิติ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุจิภาฎา  ดำศรี
 
1. นางสาววันทนา  ปิติ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเจษฎา  เบ็ญระเหม
 
1. นางสาววันทนา  ปิติ
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรวงศ์  เครือวัลย์
2. เด็กชายปริญญา  ช้างน้ำ
3. เด็กชายรัฐกิจ  หาดปาหยัง
4. เด็กชายวิรินธร  รัญจวนจิต
5. เด็กชายวีระชิต  แสงสวาสดิ์
 
1. นายเฉลิม  ก๊กใหญ่
2. นางเจ๊ะดาเสียะ  ทับทอง
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ช้างน้ำ
2. เด็กหญิงศิริเนตร  ช้างน้ำ
3. เด็กหญิงเกศริน  ช้างน้ำ
 
1. นางเจ๊ะดาเสียะ  ทับทอง
2. นางสาวอรสิริ  สุระพล
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ยอดพิจิตร
2. เด็กหญิงอัจจิมา  แก้วช่วย
 
1. นางสาวพิไลวรรณ  ผาสุก
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงพลอยจันทร์  ถินนาวัน
2. เด็กหญิงวันวิสา  ศรีระพันธ์
3. เด็กหญิงเมริษา  นาคคำ
 
1. นางสาววันทนา  ปิติ
2. นางสาวอรสิริ  สุระพล
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรมมา
2. เด็กหญิงปิธิยาภรณ์  ช้างน้ำ
3. เด็กหญิงวันวิสา  ศรีระพันธ์
 
1. นางสาวอรสิริ  สุระพล
2. นางเจ๊ะดาเสียะ  ทับทอง
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนดล  มีศิลป์
 
1. นางเจ๊ะดาเสียะ  ทับทอง