สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 18 1. เด็กหญิงอัคริมา  ภู่กัน
 
1. นางสาวเนตรชนก  เกื้อเดช
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันตภณ  ไชยสงค์
2. เด็กชายณัฐนนท์  ชัยนิมิตร
 
1. นายเฉลิม  ก๊กใหญ่
2. นางเจ๊ะดาเสียะ  ทับทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 5 1. เด็กชายธนภูมิ  หนักแน่น
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สังด้วง
3. เด็กหญิงปาริชาติ  จันครบ
 
1. นางสาวจริญญา  ชูแก้ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 72.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงปนัดดา  ชุมภูชนะ
2. เด็กหญิงภัสราภรณ์  สิทธิชัย
3. เด็กหญิงวรัญรดา  แสล่หมัน
4. เด็กชายอนุชา  ชาวน้ำ
5. เด็กหญิงอันดาวัลย์  ผันผล
 
1. นายฤทธา  ก๊กใหญ่
2. นายธีรวุฒิ  การกล้า
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 13 1. เด็กชายคีตภัทร  แว่นเซ้ง
 
1. นางสาววันทนา  ปิติ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงปนัดดา  ภักดีพลเดช
2. เด็กชายปิติ  มณีลาภ
 
1. นายเชนทร์  เกิดแก้ว
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  เนื้ออ่อน
 
1. นายฤทธา  ก๊กใหญ่
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายธนายุต  กำลังแสง
2. เด็กชายธีระ  ขันทะชา
 
1. นางสาวพิไลวรรณ  ผาสุก
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72.5 เงิน 12 1. เด็กหญิงนัสรียา  คลองมดคัน
2. เด็กหญิงปธานิน  สันซัง
3. เด็กชายวาริส  ก๊กใหญ่
 
1. นางนาถลดา  ก๊กใหญ่
2. นางวรรณี  แซ่ตั๋น