สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งต้นปีก สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 77.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันจิรา   เพชรรัตน์
2. เด็กหญิงทิพย์วัลย์   อาดบำรง
3. เด็กหญิงนฤมล  ปฏิมินทร์
4. เด็กหญิงนัซมี   บ้านนบ
5. เด็กหญิงปพิชชา   วิเชียรรัมย์
6. เด็กหญิงปิยะดา   จำนอง
7. เด็กหญิงพิมพ์นารา   ยิ้มปรั่ง
8. เด็กหญิงพิมพ์พัตรา   บ้านนบ
9. เด็กหญิงมนรดา   ชายเขาทอง
10. เด็กหญิงวันณิษา   จ่าไทร
11. เด็กหญิงสิรามล   ชูศิลป์
12. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   เยาวนานนท์
13. เด็กหญิงอธิชา   มุคุระ
14. เด็กหญิงอมลวรรณ   คีรีรักษ์
15. เด็กหญิงเกตุวดี   เหมสงวน
 
1. นางสาวสุภาณี   ช่วยส่ง
2. นางสาวสุรีย์พร   กะแหมะเตบ
3. นางสาวรำไพพรรณ   จันทร์อินทร์
4. นายชนันท์  ทองขาว
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพันธิชา   ปฏิมินทร์
2. เด็กชายสิทธิพล   กูลหมาด
 
1. นายชนันท์   ทองขาว