สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.5 ทอง 7 1. เด็กชายภูริทัศน์  ไหมทอง
 
1. นางสาวนิภา  การประกอบ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สมเกื้อ
2. เด็กหญิงพิชญาภา  แสงมณี
3. เด็กหญิงเบญจพร  โชติมาศ
 
1. นางสาวนิภา  การประกอบ
2. นางพัชริน  ใจหาญ