สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งพะยอม สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83.1 ทอง 8 1. เด็กหญิงธิติมา   บุญฤทธิ์
 
1. นางวิไลลักษณ์   ทองวิเชียร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลิตภรณ์   หีตสองแพรก
2. เด็กชายถิรวัฒน์  ทองสาม
 
1. นางวิไลลักษณ์   ทองวิเชียร
2. นางคมคาย  แผนทอง