สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงจารุภา  ถนิมกรณ์
 
1. นางพรพิมล  ลาภทวี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงกชพรรณ  แก้วคง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  เพ็งจันทร์
3. เด็กหญิงชนัญธิดา  ละเอียด
4. เด็กชายณฐกร  บุญทองแก้ว
5. เด็กชายณัฐพัฒน์  จันทร์สังข์
 
1. นางพรทิพย์  รัตนบุษย์
2. นางประนอม  สุขล้ำเกิน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายธนภูมิ  อินแก้ว
2. เด็กหญิงศิริพร  จรรยาธรรม
 
1. นางนวลจันทร์  วงศ์หรอด
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศิริชัย  ทองบัว
 
1. นายสมเกียรติ  เยาว์ด้วง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงกรองทอง  ชุมศรี
3. เด็กหญิงจารุศิริ  ศรทอง
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวจันทร์
5. เด็กชายธีรพัฒน์  ชัยคำ
6. เด็กหญิงพรสินี  โทแก้ว
7. เด็กชายภานุวัฒน์  ประดับจิตร
8. เด็กหญิงศรัณย์พร  แท่นมณี
9. เด็กชายศิริชัย  ทองบัว
10. เด็กหญิงสุทธิดา  นำนาผล
 
1. นายสมเกียรติ  เยาว์ด้วง
2. นางนงเยาว์  เพชรล้วน
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงนันณภัทร  บุญทองแก้ว
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  น่วมประวัติ
3. เด็กชายศุภกร  แถวทัศ
 
1. นางพรทิพย์  วรรณรัตน์
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 10 1. เด็กชายอภิชา  คงวารินทร์
2. เด็กหญิงอัญชิษา  นักทอง
3. เด็กชายเตชินท์  จินดา
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  ชนะศรี
2. นางสาวธัญญลักษณ์  หลักแหลม
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นะดี
 
1. นางอุไร  คเชนทร์ภักดี
 
9 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์  อินนุรักษ์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ขันทอง
 
1. นางอุไร  คเชนทร์ภักดี
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายกรกฎ  ยิ่งแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  นะดี
3. เด็กชายภานุมาศ  บุตรใหม่
 
1. นางอุไร  คเชนทร์ภักดี
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรพันธ์  ศรีจันทร์
2. เด็กชายวีรภัฎ  หลำดารา
 
1. นางสุมนา  สุวรรณคะราช
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายธนวัฒน์  อินนุรักษ์
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  จินดา
3. เด็กชายอนิวัต  ลูกเล็ก
 
1. นางอุไร  คเชนทร์ภักดี