สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงชลนิชา   ก๊กใหญ่
 
1. นายจักรกฤษณ์   คุ้มกุมาร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงมาริสา   พันหญ้า
 
1. นายจักรกฤษณ์   คุ้มกุมาร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงธิญาดา  ขนานใต้
2. เด็กหญิงนัฐนิชา  ก๊กใหญ่
3. เด็กหญิงสุวดี  ศรีวาจา
 
1. นายจักรกฤษณ์   คุ้มกุมาร
2. นางสาวสุธาทิพย์  จ่าแจ่มกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงวริศรา   หวังสป
2. เด็กชายสิทธิชัย  เวลาดี
3. เด็กหญิงสุกัญญา   สุกจันทร์
 
1. นายจักรกฤษณ์   คุ้มกุมาร
2. นางสาวซูไฮลา   ยูโซ๊ะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชยนนท์  กสิคุณ
2. เด็กหญิงญาณเสวี  หึงสาชู
 
1. นายจักรกฤษณ์   คุ้มกุมาร
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 57.06 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายพีรพัฒน์   เอียดดี
2. เด็กชายภาคภูมิ  ฉิมนอก
 
1. นางสุวรรณา   หวันหยี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 37.51 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายปภพ   ลูกเหล็ม
2. เด็กชายรชานนท์   รอบคอบ
 
1. นางสาวไพรินทร์   แก้วเอียด
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 10.96 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายนฤพนธ์   สุกใส
2. เด็กชายพรมลิขิต   เกกินะ
 
1. นายสุวรรณา   หวันหยี
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงรจริน   พันหญ้า
2. เด็กหญิงเกษญา   หมอน้ำร้อน
 
1. นางสาวสุธาทิพย์   จ่าแจ่มกุล