สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายซอดิก  พยายาม
2. เด็กหญิงนัสเร๊าะ  ขาวเชื้อ
3. เด็กหญิงนูรีฮา  กูลน้อย
4. เด็กชายปฏิวัติ  อดทน
5. เด็กชายพีรพงศ์  เอกคณะ
6. เด็กหญิงภัทรวดี  งดงาม
7. เด็กหญิงมาริสา  หมู่มาก
8. เด็กชายอัษรายุทธ  พยายาม
9. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จิตรไพศาล
10. เด็กหญิงไปรษญา  พยายาม
 
1. นายชยพล  ดารารัตน์
2. นางสาวศรินณา  พลายละหาญ
3. นางสาววลัยพร  แต้มประสิทธิ์