สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เสดร่าหมาน
 
1. นางสาวสุพิชชา  รักษาพันธ์ุ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงจันทิมา  ไร่ใหญ่
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  หวามาก
3. เด็กหญิงภาวดี  ชนะกุล
4. เด็กหญิงรุ่งริยา  หาญทะเล
5. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ดำนิล
 
1. นางสาวสุพิชชา  รักษาพันธ์ุ
2. นางนูรีดา  บุตรสมัน
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายธนพล  หัวแหลม
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  รักษ์ตัว
 
1. นายโสภณ  บี้หนู
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 11 1. เด็กชายอนุรัตน์  สายติ้ง
 
1. นายทวีศักดิ์  สังสินหละ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กชายวรฤทธิ์  เชื้อทะเล
 
1. นายทวีศักดิ์  สังสินหละ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุตรสมัน
2. เด็กหญิงเจนสุดา  ดำนิล
 
1. นางอรวรรณ  พุฒชีวโชติ
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 70.4 เงิน 16 1. เด็กหญิงชลธิชา  เส็มไข
2. เด็กหญิงปิยธิดา  หัวแหลม
3. เด็กหญิงพัณณิตา  หมีนหวัง
 
1. นางสาวสุวรรณา  บุตรสมัน
2. นางสาวอัจจิมา  ดูหมาด