สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเทา สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงลัขคณา  หอมทรัพย์
2. เด็กหญิงสุทธิรัตน์  เยาวนา
3. เด็กหญิงอุมลรัตน์  พิมพ์ศรี
 
1. นางรัตนา  สิงหะรักษ์
2. นางสาวจารุณี  ชูร่วง