สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนานอก สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงรัศมี  มูฮำหมัด
 
1. นางสาวกิตติยา   ไกรนรา
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทนัช   เกาะกลาง
2. เด็กชายศุภชัย   สุขเจริญ
 
1. นางสาวเรวดี   รอดพิบัติ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวราวรรณ   เสาเวียง
2. เด็กหญิงแพรวา   สอนแก้ว
 
1. นางสาวเรวดี   รอดพิบัติ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงนฤมล  มาตสม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   บุตรเจียม
3. เด็กหญิงสุทธิดา   เสนาโกฏ
 
1. นายสมคิด   เจียวบุตร
2. นางนภัสวรรณ  ศรีสุข