สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กชายพฤษพร   ชูสิทธิ์
2. เด็กหญิงพลอยมณี   พลพิพัฒน์
3. เด็กชายศุภกร   กุลสิม
 
1. นายอภิวัฒน์   วัชราพงษ์
2. นางกัญณี  เสริฐสุรินทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    กิ่งแก้ว
2. เด็กชายพิทวัส    ปากลาว
 
1. นายอภิวัฒน์   วัชราพงษ์