สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านในยวน สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงนาเดีย  บุตรเติบ
2. เด็กหญิงปัญญาพร  จินดา
 
1. นางวาสนา  บ้านนบ
2. นางสาวแอนนา  กลับสติ
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  รอดใหญ่
 
1. นางสาวนลิดา   เอี้ยวเล็ก