สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบกห้อง สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 18 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สำลีแก้ว
 
1. นางนพมาศ  บุตรกลัด
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 58.33 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายนพัฒน์  ยูที
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  หลานไทย
 
1. นางปกาสิต  ปรีชา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กชายวัชรพงษ์  สีเหมือนทอง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  มากสม
 
1. นางรัชมณี  ดวงจิตร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กชายพงศกร  ย้อยดำ
2. เด็กชายรพีภัทร  ทองช่วย
3. เด็กชายศิวัช  ดวงจิตร
 
1. นางนันทาศิริ  กายแก้ว