สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กชายสุธินันท์   ตาเต็ง
2. เด็กชายอรุณรักษ์   ผลเงาะ
 
1. นางสาวอาริยา    สงเดช
2. นางสาวอณัญลักษณ์   แจ้งวัง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลิดา   หมวดสันเทียะ
2. เด็กชายณัฐกิตต์   ปราบปราม
3. เด็กหญิงษาริสา   ตอรัมย์
 
1. นางสาวอณัญลักษณ์   แจ้งวัง
2. นางสาวพาซียะ   เจ๊ะเงาะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา   สันซัง
2. เด็กหญิงสุพัตรา   ทิ้งอีด
3. เด็กหญิงเอมิกา   ห้วยลึก
 
1. นางสาวอณัญลักษณ์   แจ้งวัง
2. นางสาวนาถฤดี   เดชรักษา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐกานต์   ลูกเจ๊ะ
2. เด็กหญิงสิรีธร   บ่อม่วง
 
1. นางสาวอณัญลักษณ์   แจ้งวัง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์   เลาหวิวัฒน์
2. เด็กหญิงชนิษฐา   นิยมเดชา
3. เด็กหญิงณัฐริกา   ช่างเรือ
4. เด็กหญิงปิญะพัตร   หัวแหลม
5. เด็กหญิงศุภกานต์   ฉินสงเคราะห์
 
1. นางสาวเพียงใจ   ยงค์หนู
2. นางวารี   มาลัยสุริยา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงขวัญข้าว   ลูกเจ๊ะ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   จงรักษ์
3. เด็กหญิงปวรรณรัตน์   สั่นสท้าน
4. เด็กหญิงพิมพาพร   โฉมสุข
5. เด็กหญิงเกวลิน   กามิน
 
1. นางสาวพิรุณรักษ์   ฉิมเรือง
2. นางสาวรดาริน   สุขลิ้ม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายนที   ห้วยลึก
 
1. นางสาวพาซียะ   เจ๊ะเงาะ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ตรงมะตัง
 
1. นางสาวนาถฤดี   เดชรักษา
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงพัชรีพร   หัวแหลม
2. เด็กหญิงภรธิดา   หอมบุตร
3. เด็กหญิงสมิตา  บ่อม่วง
4. เด็กหญิงสริตา   พลายแก้ว
5. เด็กหญิงสุชานาถ   ศรีไทย
 
1. นางสาวนาถฤดี   เดชรักษา
2. นางสาวอณัญลักษณ์   แจ้งวัง
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงนุสรา   ช่างเรือ
2. เด็กหญิงน้องแอน   ทุ่งยอ
3. เด็กหญิงวทันยา   ห้วยลึก
 
1. นางสาวพาชียะ   เจ๊ะเงาะ
2. นางอณัญลักษณ์   แจ้งวัง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 75.75 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐฐาชล   หมวดสันเทียะ
2. เด็กหญิงพิลิสา   บ่อม่วง
3. เด็กหญิงสุวิภา   หลานสัน
 
1. นางกมลวรรณ   บุษบา
2. นางชารินทร์ดา   ตุลยะสุข