สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบากัน สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 82.9 ทอง 8 1. เด็กหญิงอรัญญา  จันเจือ
 
1. นางจารุวรรณ  เซ่งลั่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัญญานันท์  นราพรรณภักดี
 
1. นางจารุวรรณ  เซ่งลั่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนาภา  อ่าวลึกน้อย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่เลี้ยว
 
1. นางจารุวรรณ  เซ่งลั่น
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ประวิง
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ขุนอินทร์
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  อุมาสะ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรวัฒน์  สังหลัง
2. เด็กชายฮาฟิซ  บุตรหมัน
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  อุมาสะ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  โบบทอง
2. เด็กหญิงพรรพษา  พันจำปี
3. เด็กหญิงศศิกานต์  พันจำปี
4. เด็กหญิงสันนิภา  อ่าวลึกน้อย
5. เด็กหญิงสุธินี  นราจร
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ยังรอด
2. นางนิลุบล  บุตรหลำ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิดาภา  ด้าดา
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา  บุตรหมัน
3. เด็กหญิงณัฏฐนิช  รัดเกล้า
4. เด็กหญิงณัฐวรา  รัดเกล้า
5. เด็กหญิงสุชัญญา  บุตรหลำ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ยังรอด
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาญนนท์  อาจหาญ
 
1. นางสาวศุภาพรรษ์  ทองช่วย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยทอง
 
1. นางสาวสุพรทิพย์  ไทรทองคำ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอลิษา  ไชยทอง
 
1. นางสาวสุพรทิพย์  ไทรทองคำ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยทอง
 
1. นางสาวศุภาพรรษ์  ทองช่วย
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงอภิภาวดี  บุญชู
 
1. นางสาวศุภาพรรษ์  ทองช่วย
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  อ่าวลึกน้อย
2. เด็กหญิงนูรียา  อุมาสะ
3. เด็กหญิงสุชาวลี  บุตรหลำ
 
1. นางสาวสุพรทิพย์  ไทรทองคำ
2. นางสาวจิระพร  ชัยชิต