สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบากัน สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงกุลธิดา  มาเติม
 
1. นางจารุวรรณ  เซ่งลั่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 82.9 ทอง 8 1. เด็กหญิงอรัญญา  จันเจือ
 
1. นางจารุวรรณ  เซ่งลั่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัญญานันท์  นราพรรณภักดี
 
1. นางจารุวรรณ  เซ่งลั่น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  มาเติม
2. เด็กหญิงอภิภาวดี  บุญชู
3. เด็กหญิงอัญญานันท์  นราพรรณภักดี
 
1. นางจารุวรรณ  เซ่งลั่น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนาภา  อ่าวลึกน้อย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่เลี้ยว
 
1. นางจารุวรรณ  เซ่งลั่น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐิดา  วาหะรักษ์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อินเดีย
 
1. นางจารุวรรณ  เซ่งลั่น
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญจนพร  อ่าวลึกน้อย
2. เด็กหญิงปณิดา  บุญสบ
3. เด็กหญิงปานิตตา  ด้าดา
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  อุมาสะ
2. นางสาวนิรามัย  ไชยรัตน์
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวัศยา  บุตรหลำ
2. เด็กหญิงอลิษา  ไชยทอง
3. เด็กหญิงฮุษนา  บุญชู
 
1. นางสาวนิรามัย  ไชยรัตน์
2. นางสาวจุฑาภรณ์  อุมาสะ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายอลัน  จันเจือ
 
1. นางสาวนิรามัย  ไชยรัตน์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ประวิง
2. เด็กชายนครินทร์  เนื้ออ่อน
3. เด็กชายฮาฟิซ  บุตรหมัน
 
1. นางรอยฮัน  โต๊ะดำ
2. นางสาวจุฑาภรณ์  อุมาสะ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 54.17 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายนาธาร  อ่าวลึกน้อย
2. เด็กชายอัฟฟาน  อ่าวลึกน้อย
 
1. นางรอยฮัน  โต๊ะดำ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ประวิง
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ขุนอินทร์
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  อุมาสะ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรวัฒน์  สังหลัง
2. เด็กชายฮาฟิซ  บุตรหมัน
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  อุมาสะ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิตรานุช  อ่าวลึกน้อย
2. เด็กหญิงชลิตา  สันสมุทร
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขุนอินทร์
4. เด็กหญิงสิริกัญญา  บุตรหมัน
5. เด็กหญิงอภิญญา   สระวารี
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ยังรอด
2. นางสุมาลี  บุญชู
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  โบบทอง
2. เด็กหญิงพรรพษา  พันจำปี
3. เด็กหญิงศศิกานต์  พันจำปี
4. เด็กหญิงสันนิภา  อ่าวลึกน้อย
5. เด็กหญิงสุธินี  นราจร
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ยังรอด
2. นางนิลุบล  บุตรหลำ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิดาภา  ด้าดา
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา  บุตรหมัน
3. เด็กหญิงณัฏฐนิช  รัดเกล้า
4. เด็กหญิงณัฐวรา  รัดเกล้า
5. เด็กหญิงสุชัญญา  บุตรหลำ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ยังรอด
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายมูฮำหมัด  หอมหวล
2. เด็กชายศุภวัฒน์  วาหะรักษ์
 
1. นายอิมรอน  นายาว
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาญนนท์  อาจหาญ
 
1. นางสาวศุภาพรรษ์  ทองช่วย
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยทอง
 
1. นางสาวสุพรทิพย์  ไทรทองคำ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอลิษา  ไชยทอง
 
1. นางสาวสุพรทิพย์  ไทรทองคำ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยทอง
 
1. นางสาวศุภาพรรษ์  ทองช่วย
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงอภิภาวดี  บุญชู
 
1. นางสาวศุภาพรรษ์  ทองช่วย
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 66 ทองแดง 10 1. เด็กชายณัฐดนัย  เนื้ออ่อน
 
1. นางสาวจิระพร  ชัยชิต
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.3 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรรพษา  พันจำปี
 
1. นางสาวจันทนา  บุตรฤทธิ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงอภิภาวดี  บุญชู
 
1. นางสาวศุภาพรรษ์  ทองช่วย
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายปฐมพงศ์  อ่าวลึกน้อย
2. เด็กชายอภินันท์  บุญชู
 
1. นายพงศกร  แก้วประชุม
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กชายชาญนนท์  อาจหาญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันเจือ
 
1. นายพงศกร  แก้วประชุม
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  อ่าวลึกน้อย
2. เด็กหญิงนูรียา  อุมาสะ
3. เด็กหญิงสุชาวลี  บุตรหลำ
 
1. นางสาวสุพรทิพย์  ไทรทองคำ
2. นางสาวจิระพร  ชัยชิต