สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงธนาพร   พลายชนะ
 
1. นางสาวพัณณิตา   สุวรรณภักดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   รักษ์ปาน
2. เด็กหญิงธนาพร   พลายชนะ
3. เด็กหญิงลัดดาภรณ์  สุภาพ
 
1. นางสาวพัณณิตา   สุวรรณภักดี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กชายอานนท์   ประกัปศิลป์
 
1. นางนฤนง   อินทร์แก้ว
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายภาณุเดช   จินดา
 
1. นางนฤนง    อินทร์แก้ว