สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางเตียว สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงศุลีพร  ไหมสีทอง
 
1. นางสาวสุดา  เปียกบุตร
 
2 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายธีรภัทร  ณ พัทลุง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เกตแก้ว
 
1. นางสาวสุทธินี  คงภักดี
2. นางสาวสุดา  เปียกบุตร