สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางเตียว สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงศุลีพร  ไหมสีทอง
 
1. นางสาวสุดา  เปียกบุตร
 
2 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายธีรภัทร  ณ พัทลุง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เกตแก้ว
 
1. นางสาวสุทธินี  คงภักดี
2. นางสาวสุดา  เปียกบุตร
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กชายปิยะพงษ์  สุทธิโภชน์
 
1. นายประยูร  คงรอด
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาสวน
2. เด็กหญิงจันทกานต์  แสงชูด
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เกตแก้ว
 
1. นางขวัญใจ  ชนะกุล
2. นางสำลี  ช่วยหวัง