สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางหอย สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กองแก้ว
2. เด็กหญิงภัทราวดี  หนอนแก้ว
3. เด็กหญิงสุภัสสร  แช่มไล่
 
1. นายสุเพียง  อินทอง
2. นางภิญญาพัชร  อินทอง