สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางหอย สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 16 1. เด็กหญิงกุลสินี  ประกอบทรัพย์
 
1. นายสุุร้ติ  บุญเชื้อ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงภรัญยา  บางคราม
 
1. นายประคอง   ปัญโญ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.7 เงิน 13 1. เด็กหญิงสิดารัศมิ์  สมุทรรัตน์
 
1. นายจตุรงค์  บุรินทร์กุล
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  บางคราม
2. เด็กชายศรัญภัทร  นราคม
 
1. นายสุเพียง  อินทอง
2. นางภิญญาพัชร  อินทอง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กองแก้ว
2. เด็กหญิงภัทราวดี  หนอนแก้ว
3. เด็กหญิงสุภัสสร  แช่มไล่
 
1. นายสุเพียง  อินทอง
2. นางภิญญาพัชร  อินทอง