สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงเรณุกา  บุญตา
 
1. นางสุภาณี  รักษาพันธุ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แซ่อึ้ง
2. เด็กชายยุทธิพงศ์  บางยับยิ่ว
 
1. นางพีรพรรณ  เขยชม
2. นางมาริสา  ทองสกุล
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายชาคริต  เกิดทอง
2. เด็กชายศุภกันต์  ทองขาว
 
1. นางสาวกาญจนา  นวลศรี
2. นางสุภาภรณ์  เทพเสถียร