สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพรุดินนา สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชีวาพร  ทองเกิด
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  พัฒนศิลป์
3. เด็กชายวรวุฒิ  ช่วยพันธ์
4. เด็กหญิงวิลาสินี  วงษ์ภักดี
5. เด็กหญิงสุชานันท์  ปลอดภัย
 
1. นางสาวสวิตตา  ขักขะโร
2. นางจีราภรณ์  การดี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.3 ทอง 6 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  ฉิมสุด
 
1. นางมุธิตา  ชูตน
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติชญา  แก้วเจือ
2. เด็กหญิงณัฐมน  เป๋าเงิน
3. เด็กหญิงมลิวรรณ  ไหมจันทร์
4. เด็กหญิงรักษณาลี  แก้วเจือ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ช่างพูด
6. เด็กหญิงอริศรา  พิมลศรี
 
1. นางทิพย์ทยา  ขุนวงษา
2. นางราตรี  ชูมณี
3. นายเอกพจน์  ทับไทร