สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพรุดินนา สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  อรุณรัตน์
 
1. นางมุธิตา  ชูตน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  ฉิมสุด
 
1. นางมุธิตา  ชูตน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชีวาพร  ทองเกิด
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  พัฒนศิลป์
3. เด็กชายวรวุฒิ  ช่วยพันธ์
4. เด็กหญิงวิลาสินี  วงษ์ภักดี
5. เด็กหญิงสุชานันท์  ปลอดภัย
 
1. นางสาวสวิตตา  ขักขะโร
2. นางจีราภรณ์  การดี
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กชายกฤษฎา  รัมนา
2. เด็กชายรัตติพงษ์  ปรางจันทร์
 
1. นายณรงค์  มณีโชติ
2. นางสมสด  แก้วเจือ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศิริชัย  เสนาพรม
2. นายอภิสิทธิ์  ปานแดง
 
1. นางจีราภรณ์  การดี
2. นายเอกพจน์  ทับไทร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงศยามล  จันทร์สอน
 
1. นางทิพย์ทยา  ขุนวงษา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงใบเฟิรน์  เกิดสมบัติ
 
1. นางทิพย์ทยา  ขุนวงษา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดวงจันทร์
 
1. นางทิพย์ทยา  ขุนวงษา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.3 ทอง 6 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  ฉิมสุด
 
1. นางมุธิตา  ชูตน
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติชญา  แก้วเจือ
2. เด็กหญิงณัฐมน  เป๋าเงิน
3. เด็กหญิงมลิวรรณ  ไหมจันทร์
4. เด็กหญิงรักษณาลี  แก้วเจือ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ช่างพูด
6. เด็กหญิงอริศรา  พิมลศรี
 
1. นางทิพย์ทยา  ขุนวงษา
2. นางราตรี  ชูมณี
3. นายเอกพจน์  ทับไทร
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 57.51 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายคฑาวุธ  ไหมจันทร์
2. เด็กชายธนกฤต  แก้วเจือ
3. เด็กชายธนากร  ทองมุณี
4. เด็กหญิงปิ่นปินัฐ  ไพนุศิลป์
5. เด็กชายพีรพัฒน์  คำแหง
6. เด็กหญิงสศิตา  คำหอม
 
1. นางสาวสวิตตา  ขักขะโร
2. นายอนิรุทธ์  อมรแก้ว
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 72.52 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติกวิน  จันทร์เรือง
2. เด็กชายณัฐพล  คงศิริ
3. เด็กหญิงศิริยากร  สว่างศรี
4. เด็กชายสราวุธ  เส้งย่อง
5. เด็กหญิงสุชาดา  หนูเขียว
6. เด็กชายอวิโรทธ์  เดชสุวรรณ
 
1. นายอนิรุทธ์  อมรแก้ว
2. นางมุธิตา  ชูตน
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงจินตพร  สถิตย์
2. เด็กหญิงรัชนก  เพ็ชรฉวาง
 
1. นางสาวสวิตตา  ขักขะโร