สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 76.8 เงิน 14 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุญซ้าย
 
1. นางสาวอัจจิรา  นาคพล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 72.77 เงิน 6 1. เด็กชายชญานนท์  เครือจันทร์
2. เด็กชายนิติภูมิ  อาญา
 
1. นายธีระวุธ  สิริวัฒน์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงวรฤทัย  ฟองแก้ว
2. เด็กชายสิทธินนท์  สำราญสุข
 
1. นางสาวเสาวณีย์  ทองเมือง
2. นางสาวกุลวดี  นิคม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงวิภาพร  ฟองแก้ว
2. เด็กหญิงสุชาวดี  ไกรนรา
 
1. นายจตุรงค์  ไหมฉิม
2. นางรัตนา  ศรีวิเชียร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงศศิเกตุ  เป็ดทอง
 
1. นางบุญธรรม  ฟุ้งเฟื่อง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงปาณลักษณ์  ชอบทำกิจ
 
1. นายอภิวัฒน์  บวรสุวรรณ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงชุติมา  สาระเพชร
 
1. นางบุญธรรม  ฟุ้งเฟื่อง