สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านย่านอุดม สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87.34 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก   เครือจันทร์
 
1. นางสาวรัชนี  คงจันทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นามเพชร
2. เด็กหญิงพัชราภา  อินทรพิบูลย์
3. เด็กหญิงวาสินี  ร่มเย็น
4. เด็กหญิงสุนิสา  นุ่นปาน
5. เด็กหญิงสุพรรณษา  สุวรรณพันธ์
 
1. นายบุญเจือ  สพานทอง
2. นางลัดดาวรรณ์  ด้วงใส
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลปริยา  ปานชู
 
1. นายบุญเจือ  สพานทอง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงชลธิชา  ใจกระจ่าง
 
1. นายบุญเจือ  สพานทอง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนนทการ  จันทร์แจ่มศรี
 
1. นางกนกฉัตร  สุขคง
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐชัย  อ่ำลอย
2. เด็กชายวิธาน  ปานชู
 
1. นางกนกฉัตร  สุขคง
2. นางสาวสุภาภรณ์  สามใหม่
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ปานชู
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์  แก้วสีสด
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สามใหม่
2. นางกนกฉัตร  สุขคง
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายศิริรักษ์  แก้วศรีสด
2. เด็กชายสุกฤษฏ์  อินทนู
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สามใหม่
2. นางกนกฉัตร  สุขคง
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปราบศึก  จันทร์เกิด
2. เด็กชายศิริรักษ์  แก้วศรีสด
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ไชนาคิน
 
1. นายบุญถิ่น  แก้วเซ่ง
2. นายเกียรติศักดิ์  เกกินะ
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุรดา  กลิ่นเกษร
 
1. นางอรรถกมล  สงทอง
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนราวิชญ์  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงอุไรภรณ์  ขาวล้วน
 
1. นางไพรัช  หมายมี