สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านร่าหมาด สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  พรหมดนตรี
 
1. นางสาวปิยนุช  เพชรศรีเมือง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 15 1. เด็กชายสกลภัทร  ปิตุคำ
 
1. นางยุพา  มุขคีรี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สัตย์จิตร
2. เด็กชายวรวุฒิ  อ่อนนวน
3. เด็กชายวิศรุต  ผิวดี
 
1. นางยุพา  มุขคีรี
2. นางภมรรัตน์  งานสม
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจินตพร  แก้วศรีสด
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ถิ่นเกาะยาว
3. เด็กชายวิทวินท์  ชาญน้ำ
 
1. นางพรนภา  บ่อม่วง
2. นางอุไร  บำรุง