สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลำทับ สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐวร  หนูศิริ
2. เด็กหญิงรัชนี  จอมส่อง
 
1. นางสาวจุรีวรรณ  ชำนาญกิจ
2. นางวารุณี  ไชยสน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงกมลชนก  รอดจันทร์
 
1. นางสาวอุไรภรณ์  เรืองฤทธิ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายปารวัชญ์  สิทธิประเสริฐ
 
1. นายวาทสิทธิ์  มากผล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายนราวิทย์  ชูทอง
2. เด็กหญิงนันทัชพร  ฟ่องพัชระนุกูล
3. เด็กชายพฤติพงศ์  โครตโสภา
 
1. นายวาทสิทธิ์  มากผล
2. นายกลม  ทองยศ