สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลำทับ สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงมาศติกาญจน์  ชนะกุล
 
1. นางเสาวณี  ชัยฤกษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลนิภา  นวลสมศรี
 
1. นางวารุณี  ไชยสน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวนิดา  ชนะกุล
2. เด็กหญิงอรณิชา  บุรีภักดี
 
1. นางวารุณี  ไชยสน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  รักศีล
2. เด็กชายนฤเบศน์  สุกดำ
3. เด็กชายสิงหา  พงษ์ทองเมือง
 
1. นางภัทธิชา  วังบัว
2. นางเสาวลักษณ์  ชนะกุล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิดานุช   ไทยยัง
2. เด็กหญิงปิณิดา  นวลสมศรี
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์   สุขจิต
4. เด็กหญิงอภิชญา  ดวงจันทร์
5. เด็กหญิงเหมวรรณ  หิรัญพันธ์
 
1. นางวารุณี  ไชยสน
2. นางสาวจุรีวรรณ  ชำนาญกิจ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชิดชนก  กุมทอง
2. เด็กหญิงณัชชา  บุญปลอด
3. เด็กหญิงณิชกมล  พรหมกัณฐ์
4. เด็กหญิงศตพร   พันธ์จิโณ
5. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญเดช
 
1. นางวารุณี  ไชยสน
2. นางสาวจุรีวรรณ  ชำนาญกิจ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐวร  หนูศิริ
2. เด็กหญิงรัชนี  จอมส่อง
 
1. นางสาวจุรีวรรณ  ชำนาญกิจ
2. นางวารุณี  ไชยสน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงกมลชนก  รอดจันทร์
 
1. นางสาวอุไรภรณ์  เรืองฤทธิ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายปารวัชญ์  สิทธิประเสริฐ
 
1. นายวาทสิทธิ์  มากผล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายนราวิทย์  ชูทอง
2. เด็กหญิงนันทัชพร  ฟ่องพัชระนุกูล
3. เด็กชายพฤติพงศ์  โครตโสภา
 
1. นายวาทสิทธิ์  มากผล
2. นายกลม  ทองยศ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีสุขใส
 
1. นางภัทธิชา  วังบัว
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  บรรเทือง
2. เด็กหญิงจณิสตา  บรรเทือง
3. เด็กชายพีรพล  จีนศรีคง
4. เด็กหญิงสิริญา  จันทร์ประสิทธิ์
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  ลิ่มปรังษี
6. เด็กชายเจษฎาพร  ปลอดภัย
 
1. นางรุสจิรา  เมืองมา
2. นางสาววัลภา  บุญทรง
3. นางรัตติกานท์  บุญทวีวัฒน์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีสุขใส
2. เด็กหญิงปิยะดา  เสือน่วม
3. เด็กหญิงลิลดา  มาลาแวจันทร์
 
1. นางพัชราพร  ลิ่มคำ
2. นางจริยา  เพชรร่วง
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐาปกรณ์  เกษศรี
2. เด็กชายทาณิชา   รัตนสุภา
3. เด็กชายปุริม  หอยสกุล
 
1. นางมารศรี  ทองยศ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมนัสนันท์  ชนะสงคราม
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมนัสนันท์  ชนะสงคราม
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 69.3 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  บัวจันทร์
2. เด็กหญิงปาณิสรา  พงษ์ทองเมือง
3. เด็กชายพรชัย  สุดรัก
 
1. นางเนาวรัตน์  แซ่ฮ้ำ
2. นางนันทิยา  สุดเอียด
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร  หนูศิริ
 
1. นางอมรรัตน์  น้อยดำ
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐยศ  โพธิกุล
2. เด็กชายธนากร  พลายชุม
3. เด็กชายธนาวุฒิ  แป้นขำ
 
1. นางอมรรัตน์  น้อยดำ
2. นางสาววัลภา  บุญทรง
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บัวบุญ
2. เด็กชายนัทธพงศ์  แซ่ตัน
3. เด็กชายยุทธไกร  อุปไมย
 
1. นางสาวมะลิ  เพชรคง
2. นางสาวสุลาวัลย์   ลิ่มคำ