สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงอังสนา  สังข์แก้ว
 
1. นางสวิตตา  วิไลลักษณ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงฐานิกา  ช่วยอยู่
2. เด็กหญิงรุ้งนภัทร  รัญจวนจิตร
 
1. นางจินดา  ศรีเผด็จ
2. นางสุมาลิน  มาศชาย
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรสา  อ่าวลึกน้อย
 
1. นางชวิศา  ไชยรัตน์