สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิสรา  สุทธิเกิด
2. เด็กหญิงอโนทัย  รักษ์กำเนิด
 
1. นางอาภรณ์  ชนะกุล
2. นางสาวญาณิน  ปะติตัง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกิตทิมา  เรืองมาก
 
1. นางโสภา  หัสภาค
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีราวัฒน์  ศรีสุขใส
2. เด็กชายอดิเทพ  ขาวล้วน
3. เด็กชายเกริกฤทธิ์  ชูศรี
 
1. นายเทวฤทธิ์  เอียดอ่อน
2. นายจรัส  พรรณยี่