สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงนอรีซา  บุตรเหล่
2. เด็กหญิงนัฏชา  บุญชู
3. เด็กหญิงอาดีละฮ์  แดงดี
 
1. นางณิชาภัทร  ประดิษฐ์
2. นางลดารัตน์  บุญย่อง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 59.42 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญครอบ
2. เด็กหญิงณัฐพร  จิตอุฬาร์
3. เด็กชายภานุพงศ์  สังข์ทอง
4. เด็กชายวรวิทย์  คาวิจิตร
5. เด็กหญิงอามานี  อ่าวลึกน้อย
6. เด็กหญิงอารียา  ว่องไว
 
1. นางสาวสุกันญา  รัตนพงศ์
2. นายนิพนธ์  แหลมสัก
3. นางสาวสุนิษา  คงแก้ว