สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลังสอด สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78.5 เงิน 4 1. นางสาวอัจฉรา  พิศุทธิศักดิ์
 
1. นางจำปี  สุรินทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน  สำหนาว
 
1. นายคอลิฟ  เส็นทุ่ย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 3.27 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายพงศกร  บุตรโกบ
2. เด็กชายอาลีฟีน  สุรินทร์
 
1. นายอร่าม  โต๊ะกูจิ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายประมณฑ์  ร่าหีม
2. เด็กชายพรศักดิ์  สุภาพ
 
1. นางสาวนงเยาว์  ทุ่มสุวรรณ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงศิริพร  อาจหาญ
 
1. นางปราณี  ก๊กใหญ่
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนัตญา  อาจหาญ
 
1. นางสาวนงเยาว์  ทุ่มสุวรรณ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนวินดา  แข็งแรง
 
1. นางริญากร  อาจหาญ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงรสริน  ยมนา
 
1. นางจำปี  สุรินทร์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุตราภัทร  สาเชื้อ
2. เด็กหญิงอารียา  จำเริญลาภ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ขุนเพชร
2. นางริญากร  อาจหาญ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญตะวัน  บุตรโกบ
2. เด็กหญิงนวินดา  แข็งแรง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ขุนเพชร
2. นายนราวุฒิ  แจ่มใส
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเกวลิน  พ่อค้า
 
1. นางจำปี  สุรินทร์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายอลงกรณ์  ขจัดภัย
2. เด็กชายอัษราวุธ  ทองกลับ
3. เด็กชายไกรวิชญ์  ลู่เด็นบุตร
 
1. นางสาวนงเยาว์  ทุ่มสุวรรณ์
2. นางปราณี  ก๊กใหญ่
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรัญญา  โกงกาง
2. เด็กหญิงเกวลิน  พ่อค้า
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  หึงษาชู
 
1. นางสาวนงเยาว์  ทุ่มสุวรรณ์
2. นางปราณี  ก๊กใหญ่
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  แก้วแย้ม
 
1. นายนราวุฒิ  แจ่มใส
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนาธาร  สร้างสม
 
1. นายนราวุฒิ  แจ่มใส
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.3 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุภาวิดา  สุรินทร์
 
1. นายนราวุฒิ  แจ่มใส
 
17 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิระวัฒน์  อาจหาญ
2. เด็กชายนาธาร  สร้างสม
3. เด็กชายสหรัฐ  ก๊กใหญ่
 
1. นายเอกพงศ์  อีดเกิด
2. นางสาวนิตยา  หึงษาชู
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภัทร  อาจหาญ
2. เด็กชายพงศธร  อาจหาญ
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  หึงษาชู
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ขุนเพชร
2. นายคอลิฟ  เส็นทุ่ย
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกันทรากร  หึงษาชู
2. เด็กชายปริวัฒน์  หมั่นมา
3. เด็กชายภูวดล  ร่าโรย
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ขุนเพชร
2. นางริญากร  อาจหาญ
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรภัทร  อาจหาญ
2. เด็กชายอาลีฟีน  สุรินทร์
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  หึงษาชู
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ขุนเพชร
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ก๊กใหญ่
2. เด็กหญิงฐิติพร  กลันตัน
3. เด็กหญิงอารียา  พูดเพราะ
 
1. นายนราวุฒิ  แจ่มใส
2. นางสาววรรณภา  สุวรรณเวลา
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุตราภัทร  สาเชื้อ
2. เด็กหญิงหทัยกานต์  เอกคณี
3. เด็กหญิงอังคมน  หรนหมาน
 
1. นางจำปี  สุรินทร์
2. นางริญากร  อาจหาญ
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พ่อค้า
2. เด็กหญิงปนัดดา  หวังสบู่
3. เด็กหญิงสุรดา  รายาสาตร์
 
1. นางจำปี  สุรินทร์
2. นายพงษ์ศักดิ์  ขุนเพชร
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กชายดุลยวัตร  ซื่อตรง
2. เด็กชายสารัช  รักบุรี
3. เด็กชายไกรวิชญ์  หลานสัน
 
1. นางปราณี  ก๊กใหญ่
2. นายสมจิตร  ยมนา