สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลังโสด สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 44.46 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  เวชศักดิ์
2. เด็กชายวรากร  ลูกแก้ว
 
1. นายปรีชา  หวันหยี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 25.01 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายศราวุฒิ  บ้าเร็ม
2. เด็กชายอนุสรณ์  แจ่มใส
 
1. นายปรีชา  หวันหยี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ขนานใต้
 
1. นายฟารุก  ป้าไหน
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85.15 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  เวชศักดิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วประชุม
3. เด็กชายธนากร  มาศโอสถ
4. เด็กชายวรากร  ลูกแก้ว
5. เด็กหญิงวันนิสา  บู่สมัน
6. เด็กชายวิสิฐ  เกนบุตร
 
1. นายประสาน  เหลนเพ็ชร