สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงถลัชนันท์   สมวงศ์
2. เด็กหญิงนภาพร   ตุบา
3. เด็กหญิงวิจิตรตรา   สุขสวัสดิ์
4. เด็กหญิงอมาณี  ขาวเหลือง
5. เด็กหญิงอลิสา   หวังสป
 
1. นางสาวพรรณพิลาศ   คงปรือ
2. นายราเมศร์   สมใจ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงกุลนัดดา   หวังสป
2. เด็กหญิงนฤมล   เล็กกุล
3. เด็กหญิงปนัดดา   หมั่นมา
4. เด็กหญิงประกายพร   ตุบา
5. เด็กหญิงมิลินทิพย์   ด้วงลำพันธ์
 
1. นายสัญญา   คงยศ
2. นายราเมศร์   สมใจ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงปัญญาพร   ด้วงสงกา
 
1. นางสาวประภาศรี   บุตรเลี่ยม
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89.42 ทอง 4 1. เด็กชายชัยณรงค์   สงฆ์รักษ์
2. เด็กชายธนภัทร   หมอยา
3. เด็กชายธีรยุทธ์   สุขใส
4. เด็กชายศราวุธ   ตรีรัตน์
5. เด็กหญิงอมาณี   ขาวเหลือง
6. เด็กชายอิทธเดช   ภักดี
 
1. นางปอลิน   สุทธิเกิด
2. นางสาวพรรณพิลาศ   คงปรือ
3. นางสาวอรัญญา   แสงเดือน