สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงธนันพร  เปียกบุตร
2. เด็กหญิงนันธิสา  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  อภิโมทย์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ดำทอง
2. นางสาวอุไรวรรณ  เพ็ชรรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  กาพย์เกิด
2. เด็กหญิงปรัชญาพร  ไชยสิทธิ์
3. เด็กชายวธัญญา  สีลาย
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ดำทอง
2. นางอุไรวรรณ  เพ็ชรรัตน์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  บัวทอง
 
1. นางนาตยา  นาคปลัด
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กชายสรยุทธ  ช่วยบำรุง
 
1. นางมณฑิรา  โสกี่
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ยั้งเล่ง
2. เด็กหญิงรัญชิดา  บุตรละคร
3. เด็กหญิงวิชญาพร  ราชกิจจา
 
1. นายวีระ  เพชรศรี
2. นางลัดดาวัลย์  คงประจันทร์
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงณิรัตน์ฎา  สุขวุ่น
2. เด็กหญิงบุญฐิสา  ปานไหน
3. เด็กหญิงภัทรดา  พิเศษศิลป์
 
1. นางศรีวัน  สาราช
2. นางชญาภรณ์  ชุมบุญ