สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงธนันพร  เปียกบุตร
2. เด็กหญิงนันธิสา  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  อภิโมทย์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ดำทอง
2. นางสาวอุไรวรรณ  เพ็ชรรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  กาพย์เกิด
2. เด็กหญิงปรัชญาพร  ไชยสิทธิ์
3. เด็กชายวธัญญา  สีลาย
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ดำทอง
2. นางอุไรวรรณ  เพ็ชรรัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงอาภัสรา  เขียวเล็ก
 
1. นายนิยม  บัวแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญคง
2. เด็กหญิงปวีณา  สัพบุรุษ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  แว่นเซ่ง
 
1. นางสาวโยทะกา  ชัยชิต
2. นางสาวฉันทนา  แพรกสงฆ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 1. เด็กชายปรเมศวร์  เวชกุล
2. เด็กชายสิรภพ  ช่วยรอดหมด
 
1. นางสาวโยทะกา  ชัยชิด
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกมลพร  แก้วมณี
 
1. นางสาวฉันทนา  แพรกสงฆ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัชนันท์  เหนือคลอง
2. เด็กหญิงปฐมวรรณ  เขียวเล็ก
3. เด็กชายภควัต  แซ่จุ่ง
 
1. นางเข็มทอง  ทองทิพย์
2. นางสาวฉันทนา  แพรกสงฆ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนินาถ  แก้วควรชุม
2. เด็กหญิงตวัลรัตน์  นวลศิริ
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สังข์รอด
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ชูประสูตร
5. เด็กหญิงไพลิน  จิตรเจตน์
 
1. นางสุจิตรา  ชุมเปีย
2. นางสาวกมลวรรณ  บัวลอย
3. นางนิตยา  กลางบน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐราวดี  ธานีรัตน์
2. เด็กหญิงธิติมา  ฉิ่นฉิ้ว
3. เด็กหญิงนรีกานต์  วงค์เดช
4. เด็กหญิงวริศรา  เวชกุล
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  ทรัพย์สิน
 
1. นางสุจิตรา  ชุมเปีย
2. นางนิตยา  กลางบน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วุ่นน้อย
 
1. นางสุมิตรา  จันทร์ทอง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงณัฐชยา  หลานไทย
 
1. นางชูศรี  กีรติดนัยกุล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงปรัชยา  กลับสังข์
 
1. นางนาตยา  นาคปลัด
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  บัวทอง
 
1. นางนาตยา  นาคปลัด
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายดัสกร  ศรีวินัส
2. เด็กชายภูมิพิทักษ์  ภูมิ
3. เด็กชายอดิศร  พูนเกิด
 
1. นางนาตยา  นาคปลัด
2. นางพรรณี  ขวัญหวาน
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพงค์  ทองทวี
2. เด็กชายธนัท  บุญกิจ
3. เด็กชายสยาม  ไชยสิทธิ์
 
1. นางนาตยา  นาคปลัด
2. นางพรรณี  ขวัญหวาน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กชายสรยุทธ  ช่วยบำรุง
 
1. นางมณฑิรา  โสกี่
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสรยุทธ  ช่วยบำรุง
 
1. นางมณฑิรา  โสกี่
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติพศ  ไพรวรรณ
2. เด็กหญิงจันธิดา  จันทวี
3. เด็กหญิงชรินพัช  รัตนภรณ์
4. เด็กชายธีระศักดิ์  ทองเล็ก
5. เด็กหญิงศราสินีย์  หอมรส
6. เด็กหญิงศศิธร  กิ่งสีเสียด
7. เด็กชายศาสวัต  จินุกูล
8. เด็กชายสิขเรศ  นพกาศ
 
1. นางนิตยา  กลางบน
2. นางสาวฉันทนา  แพรกสงฆ์
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ช่วยทอง
2. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  หนูเงิน
3. เด็กหญิงปัทมา  คงประพันธ์
4. เด็กหญิงภัณฑรา  ชูทอง
5. เด็กหญิงภัณฑิลา  ชูทอง
6. เด็กหญิงมลิวัลย์  หนูกลับ
 
1. นางนิตยา  กลางบน
2. นางสาวฉันทนา  แพรกสงฆ์
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณาวุธ  เดชยก
2. เด็กชายชาญณรงค์  ล่องลอย
3. เด็กชายธนัฐชา  ศรีทมิตร
4. เด็กชายปิฐิฉัตธ์  พัฒศรีเรือง
5. เด็กชายรุ่งทวี  เผือกสีบูรณ์
6. เด็กชายเทวฤทธิ์  เจริญพงษ์
 
1. นางโสภา  สฤษดิ์สุข
2. นายไพรี  หมวดคง
3. นายกิตติพงศ์  จีนหนู
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 69.36 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองบุญเรือง
2. เด็กหญิงญานิศา   นุ้ยเจริญ
3. เด็กหญิงดารารัตน์  รักษายศ
4. เด็กหญิงวิไลพร  ทองรอด
5. เด็กหญิงสาวิตรี  แก้วประดิษฐ์
6. เด็กหญิงโสรยา  จิตรถนอม
 
1. นายไพรี  หมวดคง
2. นางสาวชริตา  สหะวิริยะ
3. นางสาวอัจฉรา  หอกุล
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  มาศสินธุ์
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  แสงสูง
 
1. นางออนอุมา  ศรีเณร
2. นายวีระ  เพชรศรี
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฐมพร  เพิ่มพูน
2. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญถาวร
 
1. นางออนอุมา  ศรีเณร
2. นายวีระ  เพชรศรี
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ยั้งเล่ง
2. เด็กหญิงรัญชิดา  บุตรละคร
3. เด็กหญิงวิชญาพร  ราชกิจจา
 
1. นายวีระ  เพชรศรี
2. นางลัดดาวัลย์  คงประจันทร์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษฐิญา  เอ่งฉ้วน
2. เด็กชายปฎิพล  แดงอนันต์
3. เด็กหญิงสายฝน  โจมพลอย
 
1. นางนาตยา  นาคปลัด
2. นายดิเรก  ไพฑูรย์
 
26 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 8 1. เด็กชายณวัฒน์  วงษา
2. เด็กชายพิทักษ์  หมานเสษ
3. เด็กชายไชยวัฒน์  ไชยขาว
 
1. นางชญาภรณ์  ชุมบุญ
2. นางศรีวัน  สาราช
 
27 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงณิรัตน์ฎา  สุขวุ่น
2. เด็กหญิงบุญฐิสา  ปานไหน
3. เด็กหญิงภัทรดา  พิเศษศิลป์
 
1. นางศรีวัน  สาราช
2. นางชญาภรณ์  ชุมบุญ
 
28 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพลธวัส  แก้วชุมพล
2. เด็กชายพิรัชชัย  นุ่มนุ่น
3. เด็กชายพีรพัฒน์  จูประจบ
 
1. นางอุไรวรรณ  เพชรรัตน์
2. นางสาวกมลวรรณ  บัวลอย
 
29 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงอภิรยา  ทินวงศ์
 
1. นางสาวสุภาวดี  นวลศิริ
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณฤดี  ด้วงวงษ์
2. เด็กชายธนกร  ชูทอง
 
1. นางออนอุมา  ศรีเณร
2. นางสาวสุภาวดี  นวลศิริ