สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ชฎากรณ์
 
1. นางสาวอุราภรณ์  พงค์ทองเมือง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  อินทนิล
2. เด็กชายวุฒิชัย  คุณรัตน์
3. เด็กหญิงสาวิตรี  พงค์ทองเมือง
 
1. นางสาวอุราภรณ์  พงค์ทองเมือง
2. นางสาวพัชรินทร์  กิจรุ่งวัฒนากร
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74.75 เงิน 10 1. เด็กหญิงนริศรา  ทองหยู
2. เด็กหญิงสุภัสสร  คำนุ่น
3. เด็กชายอภิรักษ์  พุทธแป้น
 
1. นางบุษกร  แก้วพิทักษ์
2. นางสาวสุภาวรรณ  มลิวัลย์
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจรัลชัย  ชัยสิทธิ์
2. เด็กชายนวภัทร  สังธรรม
3. เด็กชายอติวิช  โยสีงาม
 
1. นายอรรถพล  อรรถชัยยะ
2. นายอรรถภัทร์  พาหุบุตร
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชนาธิป  ระวังสุข
 
1. นายอรรถภัทร์  พาหุบุตร