สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแหลมกรวด สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78.7 เงิน 11 1. เด็กหญิงฟริดาวส์  ยี่โหว๊ะ
 
1. นางอรุณี  กลับส่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกัตดาฟี่  สะมาย
2. เด็กหญิงวรางคณา  ชลธี
3. เด็กหญิงอารียา  กาหลง
 
1. นางอรุณี  กลับส่ง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายวนัสบดี  นบนอบ
 
1. นายสมพงษ์  กุลพ่อ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 4.92 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธนาทร  มัสการ
2. เด็กชายสุดรัก  เวสารัตน์
 
1. นางจินตนา  ชูแก้ว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงฐิติพร  แหลมเกาะ
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ดีบุตร
3. เด็กหญิงมารีย๊ะ  เสาชะอม
4. เด็กหญิงวัลลภา  กาน้ำ
5. เด็กหญิงวีรวรรณ  กลักดวงจิตร์
 
1. นางสาวพวงเพ็ญ  ไสรัตน์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  เพ็งรัตน์
 
1. นางสาวพวงเพ็ญ  ไสรัตน์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณัฏฐนรี  คชบริรักษ์
2. เด็กหญิงปาลิดา  ุอุษาวิลาวัณย์
 
1. นางสาวเยาวนา  กาหลง
2. นางมยุรี  ร่างมณี
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงกุมวารี  มะหยี
2. เด็กหญิงเกวดี  เรือทอง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ปานมาตร
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 77.75 เงิน 16 1. เด็กชายฉัตรชัย  ดีบุตร
2. เด็กชายธวัชชัย  ฝั่งฝา
3. เด็กชายศิริวิทย์  สูน่าหู
 
1. นายสมศักดิ์  จูฑามาตย์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายภราดร  หัดหมัด
2. เด็กชายรัฐการ  หาญทะเล
3. เด็กชายศรายุทธ  ชายบุตร
 
1. นายสมศักดิ์  จูฑามาตย์
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลดา  ชลธี
2. เด็กชายนันฐการณ์  เรือทอง
3. เด็กชายอนุชา  เจะสา
 
1. นางมุกรินทร์  แสวงชอบ