สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญารินดา  ชายกุล
 
1. นายสาคร  ช่วยบำรุง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฉัตรพร  สวยสม
2. เด็กหญิงสิริกร  นพสุวรรณ
 
1. นายณัฐวัฒน์  เกลี้ยงบุตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรฤทธิ์  อินทรชูด
 
1. นางสาวสมิตานันท์  ภิรมย์รักษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ไม้หอม
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เต้บำรุง
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นราพงศ์
 
1. นางพรจิรา  สายนุ้ย
2. นายประเสริฐ  เนื้อนุ้ย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  สืบเหตุ
2. เด็กหญิงด.ญ.ชโลธร  บุญญานนท์
 
1. นางสาวดารณี  เกตุประกอบ
2. นางสาวสุนิสา  เครือทอง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดา  พันธ์แตง
2. เด็กหญิงอารียา  คงประจันทร์
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ช่างเรือ
 
1. นายนาธาร  ผิวดี
2. นางสาวอังคณา  ทองดำ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทิชา  รักษา
2. เด็กหญิงฟ้าประทาน  สระทองไลย์
3. เด็กหญิงรัตติกาล  เดชช่วย
 
1. นางสาวธิดา  สุขศรีแก้ว
2. นางสาวพัชรีย์  ชุมวัน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติมา  เตยะ
2. เด็กหญิงผกากานต์  ชัยสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุวรรณา  แสงทอง
4. เด็กหญิงอาทิตยา  อักษรพาลี
5. เด็กหญิงเกณิกา  ก้านบัว
 
1. นางสาวนงเยาว์  สุทธิสงค์
2. นายสมใจ  แซ่หว่อง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงปวีณา  ช่างเรือ
 
1. นางสาวดุจเดือน  บัวศรี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  แซ่แบ
 
1. นายภิญโญ  เอียดประพาฬ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณีรัตน์  หง้าฝา
 
1. นายภิญโญ  เอียดประพาฬ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชิดชนก  คงเยือกเย็น
 
1. นายภิญโญ  เอียดประพาฬ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุรศักดิ์  เนื้อเกลี้ยง
 
1. นายภิญโญ  เอียดประพาฬ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุวรรณี  ลายแบน
 
1. นายภิญโญ  เอียดประพาฬ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐาปกร  โฉมทอง
2. เด็กชายธัชชัย  สุภาพ
3. เด็กชายภานุวัฒน์  เจริญพันธ์สุทธิ
4. เด็กหญิงวนิดา  เอี่ยมบุตร
5. เด็กชายศิริศักดิ์  สาระวารี
6. เด็กชายอธิชัย  ลิ่มบุตร
 
1. นายวัชรเกียรติ  ทรัพย์สินทวีกุล
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรเมฆ  นรพิณ
 
1. นายวัชรเกียรติ  ทรัพย์สินทวีกุล
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวนิดา  เอี่ยมบุตร
 
1. นายวัชรเกียรติ  ทรัพย์สินทวีกุล
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เมียนแก้ว
2. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ชีช้าง
3. เด็กหญิงภัทรวดี  แซ่เอี๋ยว
4. เด็กหญิงศิริกัลยา  ช่างเรือ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  พุฒทอง
6. เด็กหญิงโสรยา  อยู่ทองคำ
 
1. นายเอนก  เกื้อมา
2. นางพะเยาว์  เอ่งฉ้วน
3. นางสาวเบญจวรรณ  วีรสกุล
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจุฬากรณ์  เล็กมาก
2. เด็กหญิงอรัญญา  สุทธิรักษ์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ไขแสง
 
1. นายเอนก  เกื้อมา
2. นางสาวเบญจวรรณ  วีรสกุล