สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77.66 เงิน 4 1. เด็กหญิงอารียา  คาริจิตร
 
1. นางสาวสมศรี  สุทธิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  ชูทอง
 
1. นางสาวขจีวรรณ  รุ่งประเสริฐ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรวิชญ์  สมบูรณ์
2. เด็กชายดานิช  วะจิดี
3. เด็กหญิงวลัยภรณ์  ถิ่นหนองจิก
 
1. นายปิยวัฒน์  บัวเกิด
2. นางสาวพัชรีย์  ชุมวัน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กชายธนเพชร  ทองมีขวัญ
2. เด็กหญิงโยสิตา  ปรางจันทร์
 
1. นางสาวปิยวดี  จะรา
2. นางสาวสุกัญญา  แกนุ้ย
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  มากช่วย
2. เด็กชายธนกร  ก่อบรรทัด
 
1. นางสาวทรรศนีย์  คลองรั้ว
2. นางสาวสาธิดา  ยังชู