สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรหมอินทร์
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  บุญรอดชู
3. เด็กหญิงแววพร  ขนอม
 
1. นางพิทยา  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวกาญจณา  ซ้วนลิ่ม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มูลกุล
2. เด็กหญิงกนกศิริ  แตงแก้ว
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  รวยรื่น
4. เด็กชายวิวัฒน์  มาศโอสถ
5. เด็กหญิงหทัยทิพย์  เหนียดบุตร
 
1. นายปัญญา  เสนาพันธ์
2. นายศุภจักษ์  ประเสริฐเขาทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ปอล้วน
2. เด็กชายนนทพัทธ์  สกุลทอง
3. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ศิริชัย
4. เด็กหญิงศศิวิมล  ทองสาม
5. เด็กหญิงเนตรดาว  มูลกุล
 
1. นายปัญญา  เสนาพันธ์
2. นางสาววิชชุดา  ยอดศรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82.2 ทอง 4 1. เด็กชายนนทพัทธ์  สกุลทอง
2. เด็กชายปฐมพงศ์  ศรีทอง
3. เด็กหญิงปิ่นผกา  อ่อนภักดี
4. เด็กหญิงพรอัปสร  ซื่อตรง
5. เด็กชายรัฐภูมิ  เกกินะ
 
1. นางสาวชิตนภัส  แซ่เอี้ยว
2. นายศุภจักษ์  ประเสริฐเขาทอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทิพากร  ดวงทอง
2. เด็กหญิงโชติกา  สมุดความ
 
1. นางเสาวนีย์  ศรีอ่อน
2. นางสาวศิวพร  รัตนเดช
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมชนะ
2. เด็กชายอัครเทพ  รักการ
 
1. นายปัญญา  เสนาพันธ์
2. นางสาววิชชุดา  ยอดศรี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงกุลนันท์  แดงกุล
2. เด็กหญิงนันลดา  แดงกุล
 
1. นางจิตราภรณ์  วุ่นแก้ว
2. นางศศิธร  ชูมณี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  อิ่มทั่ว
 
1. นางสาวปัทมา  แสนสำราญ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดัสกร  อ่อนตาแสง
 
1. นางสาวปัทมา  แสนสำราญ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เลิศสวัสดิ์ชัย
 
1. นางสาวปัทมา  แสนสำราญ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เลิศสวัสดิ์ชัย
 
1. นางสาวปัทมา  แสนสำราญ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  สุขพัฒนศรีกุล
 
1. นางสาวปัทมา  แสนสำราญ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอรรถวิชญ์  ชัยมุด
 
1. นางสาวปัทมา  แสนสำราญ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรนภา  จักรแก้ว
 
1. นางสาวปัทมา  แสนสำราญ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกษิดิศ  แก้วอภิชัย
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  อิ่มทั่ว
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เลิศสวัสดิ์ชัย
4. เด็กชายดนุพร  นักฟ้อน
5. เด็กชายดัสกร  อ่อนตาแสง
6. เด็กชายธนกร  สุขพัฒนศรีกุล
7. เด็กชายนนทวัฒน์  สมัครแก้ว
8. เด็กหญิงพรปวีณ์  สุขพัฒนศรีกุล
9. เด็กหญิงอรรคนารี  สมัครแก้ว
10. เด็กชายอานัส  สิทธิการ
 
1. นางสาวปัทมา  แสนสำราญ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปภังกร  อินทองแก้ว
 
1. นางสาวสายขวัญ  ยังช่วย
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุธ  รักการ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ราตรีพฤกษ์
3. เด็กชายธีรวัฒน์  เพ็ชรรักษ์
4. เด็กหญิงนงธนัช  ทองปรุง
5. เด็กชายนพพล  มีสุข
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มูลกุล
7. เด็กหญิงวิชุดา  เชื้อสง่า
8. เด็กชายวีระชัย  มาศโอสถ
9. เด็กหญิงศิวิกา  ทองสัมฤทธิ์
10. เด็กชายอเนชา  แก้วสีสด
 
1. นางสุมาลี  ฮ้อบุตร
2. นางอัจฉรา  พะโยม
3. นางสาวศิวพร  รัตนเดช
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติกานต์  รอบคอบ
2. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ฟุ้งเฟื่อง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  สันหาด
4. เด็กหญิงดวงกมล  เหมือนกุล
5. เด็กหญิงนูรีน  หลานหลี
6. เด็กหญิงภริตา  จงจิตร
7. เด็กหญิงวรรณภา   บุญมณี
8. เด็กหญิงสุวิชาดา  ไชยขาว
9. เด็กหญิงสุวิมล  อุ่นเรือน
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คชภูมิ
 
1. นางสุมาลี  ฮ้อบุตร
2. นางอัจฉรา  พะโยม
3. นางสาวศิวพร  รัตนเดช
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติกานต์  รอบคอบ
2. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ฟุ้งเฟื้อง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  สันหาด
4. เด็กหญิงดวงกมล  เหมือนกุล
5. เด็กหญิงนูรีน  หลานหลี
6. เด็กหญิงภริตา  จงจิตร
7. เด็กหญิงวรรณภา  บุญมณี
8. เด็กหญิงสุวิมล  อุ่นเรือน
9. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คชภูมิ
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คชภูมิ
 
1. นางสุมาลี  ฮ้อบุตร
2. นางอัจฉรา  พะโยม
3. นางสาวศิวพร  รัตนเดช
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 72.69 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิษชณุ  ช่วยเกิด
2. เด็กชายณัฐวัตร  หมิดหวัง
3. เด็กหญิงลักขณา  แซ่เอี้ยว
4. เด็กชายวิทวัส  มาศโอสถ
5. เด็กหญิงสุภัทชา  พยายาม
6. เด็กชายอัจญมัล  ช่างสนั่น
7. เด็กชายอัจญวัตร  ช่างสนั่น
8. เด็กหญิงฮัสวานี  กระโด
 
1. นายวัฒนา  ศรีสุวรรณ
2. นางพิทยา  ศรีสุวรรณ
3. นางอุไร  จำปีพันธุ์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุชวรา  ปาทาน
2. เด็กหญิงพรทิพา  ห่อกุล
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สำเภารัตน์
 
1. นางสาวพรทิพย์  เพชรเครือ
2. นางสาวอัญชลี  สามารถ
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กชายสราวุฒิ  กัลทลิกา
2. เด็กชายอัษฏาวุธ  ปานมาตย์
 
1. นางสาวชิตนภัส  แซ่เอี้ยว
2. นายศุภจักษ์  ประเสริฐเขาทอง
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนงธนัช  ทองปรุง
2. เด็กหญิงนฤมล  ยะลา
3. เด็กหญิงอภิญญา  แดงกุล
 
1. นางสาวพจนีย์  พัฒภูมิ
2. นางภัทรภร  ไร่ใหญ่
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจณิสตา  จีนกลับ
2. เด็กหญิงญารินดา  เชื้อทะเล
3. เด็กหญิงนัทชพร  สาระภี
 
1. นางภัทรภร  ใร่ใหญ่
2. นางสาวพจนีย์  พัฒภูมิ
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิราภร  ผิวดี
2. เด็กหญิงประภัสสร  พาเฮ้า
3. เด็กหญิงอาอีฉ๊ะ  บัวเชย
 
1. นางสุกัณธา  เรืองดำ
2. นางฐิติมา  ผลเกิด
 
26 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวริศรา  ยิ้มย่อง
 
1. นางมาลา  แก้วมนตรี
 
27 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  นุ้ยสุชล
2. เด็กชายวีรภาพ  ณ ระนอง
 
1. นายปัญญา  เสนาพันธ์
2. นางนันทวรรณ  ดำมุสิทธิ์
 
28 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงแก้วสุดา  แก้วสุข
 
1. นางสาวอัญชลี  สามารถ
 
29 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  บ่อหนา
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  รักการ
3. เด็กหญิงทิพนภา  มีรัตน์
4. เด็กชายธีรศักดิ์  ช่างไม้จีน
5. เด็กชายอดิศักดิ์  ฝากุล
6. เด็กหญิงแก้วสุดา  แก้วสุข
 
1. นางนฤมล  แก้วงาม
2. นางสุกัณธา  เรืองดำ
3. นางสาวอัญชลี  สามารถ
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐภัทร  ทวีเมือง
2. เด็กหญิงมณฑิชา  อินนา
 
1. นางสาวชิตนภัส  แซ่เอี้ยว
2. นางสาวสายขวัญ  ยังช่วย
 
31 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงปาลิตา  โพนลม
2. เด็กหญิงศิญาดา  ยูสะ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  เอียดเอื้อ
 
1. นางอนุสรณ์  เม่งบุตร
 
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  เกื้อแก้ว
2. เด็กชายจิตติพัฒน์  บ่อหนา
3. เด็กชายสุริยา  ราชพิบูลย์
 
1. นางอัจฉรา  พะโยม