สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ไชยบุญ
 
1. นางสาวจรวย  บัวฉิม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงภาวินี  เพ็ชรรัตน์
2. เด็กหญิงศิริญญา  ใจเกลี้ยง
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองทิพย์
 
1. นางกุหลาบ  เจียวก๊ก
2. นายศักดิ์ชัย  เจียวก๊ก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  สังข์คำ
2. เด็กหญิงสุธิมา  มูสิกสง
 
1. นางดุษฎี  แก้วแย้ม
2. นางนิศารัตน์  เชิงดี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงอภิชญา  ยะลา
 
1. นางนันทนา  อุตะปะละ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพัชรพร  รักษายศ
 
1. นางสาวกาญจนา  ประคีตะวาทิน