สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ไชยบุญ
 
1. นางสาวจรวย  บัวฉิม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 73.5 เงิน 14 1. เด็กชายภูมิรพี  รักษายศ
 
1. นางดุษฎี  แก้วแย้ม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ไกรนรา
 
1. นางกุหลาบ  เจียวก๊ก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 80.9 ทอง 10 1. เด็กหญิงชณิดา  หอมพันธ์
 
1. นางดุษฎี  แก้วแย้ม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยบุญ
2. เด็กหญิงปกิตตา  บูรณะ
3. เด็กหญิงอทิตยา  ถิ่นปกาสัย
 
1. นางดุษฎี  แก้วแย้ม
2. นางสายสุดา  บ่อหนา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงภาวินี  เพ็ชรรัตน์
2. เด็กหญิงศิริญญา  ใจเกลี้ยง
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองทิพย์
 
1. นางกุหลาบ  เจียวก๊ก
2. นายศักดิ์ชัย  เจียวก๊ก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  สังข์คำ
2. เด็กหญิงสุธิมา  มูสิกสง
 
1. นางดุษฎี  แก้วแย้ม
2. นางนิศารัตน์  เชิงดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  นามแสงโคตร
2. เด็กหญิงสุภาพร  ดีใจ
 
1. นางกุหลาบ  เจียวก๊ก
2. นางนัฏฐณิชา  เปียกบุตร
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ผกามาศ
 
1. นางสมทรง  โป้ซิ้ว
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงอภิชญา  ยะลา
 
1. นางนันทนา  อุตะปะละ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพัชรพร  รักษายศ
 
1. นางสาวกาญจนา  ประคีตะวาทิน
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายภูริณัฐ  ไชยขาว
 
1. นางนัฏฐณิชา  เปียกบุตร
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แซ่ฮ่อ
2. เด็กหญิงเกวลิน  ดวงจิตร
3. เด็กหญิงเย็นฤดี  เอ่งฉ้วน
 
1. นางอ่อนพักร์  หนูเงิน
2. นางวรรณดา  แววสัมพันธ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชัยฤทธิ์  ไชยศรี
2. เด็กชายณัฐพนธ์  บุตรเผียน
3. เด็กชายธนพัฒน์  เอ่งฉ้วน
4. เด็กชายธนภัทร  รัตนมณี
5. เด็กชายรัตนโชติ  เล็กมาก
 
1. นางพรพิกุล  เกลื่อนการ
2. นายปรีชา  กังแฮ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 13 1. เด็กชายพิศิษฐ์  อุดมศรี
2. เด็กหญิงอินประภา  จิ้วเจือ
 
1. นางวิไลรัตน์  ฉายบัณดิษฐ์
2. นางพรพิกุล  เกลื่อนการ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กชายธีรภัทร  สุธาวัฒน์
2. เด็กหญิงวริศรา  เปียกบุตร
 
1. นางพรพิกุล  เกลื่อนการ
2. นายปรีชา  กังแฮ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงวรรรัชญา  มะโนชัย
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  หมุกแก้ว
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายพลภูมิ  นามแก้ว
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  หมุกแก้ว
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 1. เด็กชายณัฐภูมิ  พุ่มเกื้อ
2. เด็กชายธีรภัทร  นบนอบ
3. เด็กหญิงศริญญา  หนูทอง
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  หมุกแก้ว
2. นายรณพร  อ่อนศรี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง 10 1. เด็กหญิงพิชราภา  ข้อตั้น
 
1. นายรณพร  อ่อนศรี
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  รักอู่
2. เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์ส่งแสง
3. เด็กหญิงชนิกาญต์  ทองปิด
4. เด็กหญิงช่อชมพู  มูลกันธา
5. เด็กหญิงนงลักษณ์  นาคสวาสดิ์
6. เด็กหญิงนันทนา  ขิกขำ
7. เด็กหญิงปภาวี  รองศักดิ์
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  เจริญคงภักดี
9. เด็กหญิงสุชาวดี  ไชยขาว
10. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  เอ่งฉ้วน
11. เด็กหญิงสุพิชญา  เพชรขำ
12. เด็กหญิงแพรวพราว  มาตะลักษ์
 
1. นางพิมพิมล  คงสกุล
2. นางสาวธัญญานุช  ห่อบุตร
3. นางพรรณนิสา  กังวานเกียรติกุล
4. นางประทุม  อุไรโรจน์
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชฎาพร  พุ่มเกื้อ
2. เด็กหญิงชลธิชา  บุญเกื้อ
3. เด็กหญิงณัฐชยา  เสน่ห์หา
4. เด็กหญิงวิภารัตน์  พรมชาตรี
5. เด็กหญิงสาธิตา  ศรีขาว
6. เด็กหญิงอรณิชา  รัตนมณี
7. เด็กหญิงอรวรรณ  สายสมบัติ
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรหมช่วย
 
1. นางพิมพิมล  คงสกุล
2. นางสาวธัญญานุช  ห่อบุตร
3. นายประชิด  ใจบุญ
4. นางมณี  เปียกบุตร
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินทร์เสน่ห์
2. เด็กชายธีรนัย  เรืองทอง
3. เด็กหญิงเกศรา  นบนอบ
 
1. นางดุษฎี  แก้วแย้ม
2. นางกุหลาบ  เจียวก๊ก
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบัวชมพู  สังข์คำ
2. เด็กชายพันธกานต์  บุญเทพ
3. เด็กหญิงอารยา  บุญศรี
 
1. นางกุหลาบ  เจียวก๊ก
2. นายศักดิ์ชัย  เจียวก๊ก
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงธนพร  บุญระนอม
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ปานมาตร
 
1. นางขวัญตา  จันทโรจน์
2. นางสาววชิราภา  กุลทอง
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิดา  อ่อนรัตน์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุญเทพ
3. เด็กหญิงเนตรชนก  บุญเทพ
 
1. นางสกาวรัตน์  คุ้มครอง
2. นายปรีชา  กังแฮ
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จิตต์อ่อน
2. เด็กหญิงมยุรีย์  คุ้มกลัด
3. เด็กหญิงอลิชา  ไชยโคตร
 
1. นางสกาวรัตน์  คุ้มครอง
2. นายประชิด  ใจบุญ
 
28 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77.3 เงิน 6 1. เด็กหญิงกมลรส  หากาญจน์
2. เด็กหญิงจารีรัตน์  จันเมือง
3. เด็กหญิงณัธฐษร  ทองทิพย์
 
1. นางโสภา  ทองทิพย์
2. นางเนตรทราย  ณ ถลาง